وبینارهای علمی

تندخوانی و تمرکز هنگام مطالعه و اصلاح ساختار مطالعاتی
تندخوانی و تمرکز هنگام مطالعه و اصلاح ساختار مطالعاتی

مدرس: رضا حیدری کارشناس ارشد روانشناسی و عضو نظام روانشناسی کشور