دروس پایه یازدهم

ثبت نام کلاس های آنلاین کنکور 1401 شروع شد ...
ریاضی پایه یازدهم 1401- استاد علیرضا فضائلی
ریاضی پایه یازدهم 1401- استاد علیرضا فضائلی

استاد: مهندس علیرضا فضائلی

نظام تحصیلی: نظام جدید و قدیم

روزهای برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

ریاضی  پایه یازدهم 1401- استاد احسان غیاثی
ریاضی پایه یازدهم 1401- استاد احسان غیاثی

استاد: احسان غیاثی

نظام تحصیلی: نظام جدید و قدیم

روزهای برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

ریاضی پایه یازدهم 1401- استاد محمد فضائلی
ریاضی پایه یازدهم 1401- استاد محمد فضائلی

استاد: مهندس محمد فضائلی

نظام تحصیلی: نظام جدید و قدیم

روزهای برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

فیزیک پایه یازدهم 1401- استاد علیرضا ایدلخانی
فیزیک پایه یازدهم 1401- استاد علیرضا ایدلخانی

استاد: مهندس علیرضا ایدلخانی

نظام تحصیلی: نظام جدید و قدیم

روزهای برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

فیزیک پایه یازدهم 1401- استاد علیرضا اسدی
فیزیک پایه یازدهم 1401- استاد علیرضا اسدی

استاد: علیرضا اسدی

نظام تحصیلی: نظام جدید و قدیم

روزهای برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

شیمی پایه یازدهم 1401- استاد محمدرضا جمشیدی
شیمی پایه یازدهم 1401- استاد محمدرضا جمشیدی

استاد: مهندس محمدرضا جمشیدی

نظام تحصیلی: نظام جدید و قدیم

روزهای برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

زیست پایه یازدهم 1401- استاد دکتر علیرضا اکبرپور
زیست پایه یازدهم 1401- استاد دکتر علیرضا اکبرپور

استاد: دکتر علیرضا اکبرپور

نظام تحصیلی: نظام جدید و قدیم

روزهای برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

زیست پایه یازدهم 1401- استاد امید میرزابیگی
زیست پایه یازدهم 1401- استاد امید میرزابیگی

استاد: امید میرزابیگی

نظام تحصیلی: نظام جدید و قدیم

روزهای برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

زیست پایه یازدهم 1401- استاد معصومه محمدقاسمی
زیست پایه یازدهم 1401- استاد معصومه محمدقاسمی

استاد: معصومه محمد قاسمی

نظام تحصیلی: نظام جدید و قدیم

روزهای برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

ریاضی پایه یازدهم انسانی 1401- استاد محمد فضائلی
ریاضی پایه یازدهم انسانی 1401- استاد محمد فضائلی

استاد: مهندس محمد فضائلی

نظام تحصیلی: نظام جدید و قدیم

روزهای برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

عربی پایه یازدهم 1401- استاد فرشاد نوری
عربی پایه یازدهم 1401- استاد فرشاد نوری

استاد: فرشاد نوری

نظام تحصیلی: نظام جدید و قدیم

روزهای برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

عربی یازدهم 1401- استاد علی فروهر
عربی یازدهم 1401- استاد علی فروهر

استاد: علی فروهر

نظام تحصیلی: نظام جدید و قدیم

روزهای برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

مشاوره آنلاین پایه یازدهم 1401- استاد علیرضا فضائلی
مشاوره آنلاین پایه یازدهم 1401- استاد علیرضا فضائلی

استاد: مهندس علیرضا فضائلی

نظام تحصیلی: نظام جدید و قدیم

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 18 الی 19:30