دروس پایه دهم

ثبت نام کلاس های آنلاین کنکور 1401 شروع شد ...
ریاضی پایه دهم(ریاضی و تجربی)1401 - استاد احسان غیاثی
ریاضی پایه دهم(ریاضی و تجربی)1401 - استاد احسان غیاثی

استاد: احسان غیاثی

نظام تحصیلی: نظام جدید و قدیم

روزهای برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

ریاضی پایه دهم (ریاضی و تجربی) 1401 - استاد محمد فضائلی
ریاضی پایه دهم (ریاضی و تجربی) 1401 - استاد محمد فضائلی

استاد: مهندس محمد فضائلی

نظام تحصیلی: نظام جدید و قدیم

روزهای برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

فیزیک پایه دهم 1401 - استاد علیرضا ایدلخانی
فیزیک پایه دهم 1401 - استاد علیرضا ایدلخانی

استاد: مهندس علیرضا ایدلخانی

نظام تحصیلی: نظام جدید و قدیم

روزهای برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

فیزیک پایه دهم 1401- استاد علیرضا اسدی
فیزیک پایه دهم 1401- استاد علیرضا اسدی

استاد: علیرضا اسدی

نظام تحصیلی: نظام جدید و قدیم

روزهای برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

شیمی پایه دهم 1401- استاد محمدرضا جمشیدی
شیمی پایه دهم 1401- استاد محمدرضا جمشیدی

استاد: مهندس محمدرضا جمشیدی

نظام تحصیلی: نظام جدید و قدیم

روزهای برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

زیست پایه دهم 1401- استاد امید میرزابیگی
زیست پایه دهم 1401- استاد امید میرزابیگی

استاد: امید میرزابیگی

نظام تحصیلی: نظام جدید و قدیم

روزهای برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

ریاضی پایه دهم (انسانی) 1401- استاد محمد فضائلی
ریاضی پایه دهم (انسانی) 1401- استاد محمد فضائلی

استاد: مهندس محمد فضائلی

نظام تحصیلی: نظام جدید و قدیم

روزهای برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

عربی پایه دهم 1401- استاد فرشاد نوری
عربی پایه دهم 1401- استاد فرشاد نوری

استاد: فرشاد نوری

نظام تحصیلی: نظام جدید و قدیم

روزهای برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

عربی پایه دهم 1401- استاد علی فروهر
عربی پایه دهم 1401- استاد علی فروهر

استاد: علی فروهر

نظام تحصیلی: نظام جدید و قدیم

روزهای برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

زیست پایه دهم 1401- استاد معصومه محمد قاسمی
زیست پایه دهم 1401- استاد معصومه محمد قاسمی

استاد: معصومه محمد قاسمی

نظام تحصیلی: نظام جدید و قدیم

روزهای برگزاری: متعاقبا اعلام می شود

ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام می شود