تحلیل آزمون سراسری گاج 24بهمن 99- درس فیزیک- دوازدهم رشته تجربی